Regulamin promocji dla klientów biznesowych Banku Pekao S.A.

Regulamin Usług informatycznych świadczonych przez firmę IT Omega Sp. z o.o. w ramach Programu Partnerskiego z Bankiem Pekao S.A.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Usług informatycznych świadczonych w ramach Programu Partnerskiego z Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, określa warunki i zasady na jakich udzielane są Rabaty, Premie i Promocje na Usługi informatyczne świadczone przez firmę IT Omega Sp. z o.o. z siedzibą ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa w ramach Programu Partnerskiego z Bankiem Pekao SA.
 2. Regulamin Usług informatycznych świadczonych w ramach Programu Partnerskiego z Bankiem Pekao S.A zmieszczony jest na stronie internetowej www.itomega.pl/pekao.

§ 2

Definicje

 1. Bank – Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000014843, NIP 526-00-06-841, REGON 000010205
 2. Klient Banku – podmiot (przedsiębiorca), przedsiębiorca zagraniczny lub inny podmiot, który na mocy odrębnych regulacji Banku zakwalifikowany został do segmentu klientów biznesowych, na rzecz którego Bank prowadzi rachunki bankowe Pekao24 dla Firm, nieposiadający umowy na obsługę informatyczną z Partnerem Banku;
 3. Partner Banku – IT Omega Sp. z o.o. z siedzibą ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa;
 4. Program Partnerski – program określony odrębną Umową, mający na celu wspólne promowanie płatności bezgotówkowych – poprzez oferowanie Rabatów lub Promocji lub Premii/ Zwrotów przez Partnera Banku dla Klientów Banku płacących za produkty oferowane do sprzedaży przez Partnera Banku przy użyciu Kart Płatniczych, przelewem za pomocą Pekao24 dla Firm lub za pomocą systemu PeoPay;
 5. Usługa informatyczna (Usługa) – Usługa objęta promocją w ramach Programu Partnerskiego, polegająca na doraźnej, zdalnej lub telefonicznej pomocy informatycznej, nie dotyczy dojazdu i pomocy w siedzibie Klienta banku.
 6. Rabat – zniżka wyrażona jako procentowy lub kwotowy upust od nominalnej wartości Usług oferowanych do sprzedaży przez Partnera Banku udzielona Klientom Banku dokonującym płatności za produkty/Usługi oferowane do sprzedaży przez Partnera Banku przelewem za pomocą Pekao24 dla Firm.
 7. Premia/zwrot – wyrażony jako procentowy lub kwotowy upust od nominalnej wartości produktów oferowanych do sprzedaży przez Partnera Banku udzielony Klientom Banku dokonującym płatności za produkty/Usługi oferowane do sprzedaży przez Partnera Banku przelewem za pomocą Pekao24 dla Firm.
 8. Promocja – ograniczona w czasie akcja promocyjna Partnera Banku skierowana do Klientów Banku, dokonujących płatności za produkty/Usługi oferowane do sprzedaży przez Partnera Banku przelewem za pomocą Pekao24 dla Firm.

§ 3

Zasady wykonywania Usług

 1. Partner Banku jest jedynym operatorem i wykonawcą Usług świadczonych na rzecz Klienta Banku w ramach niniejszej promocji.
 2. Usługi informatyczne świadczone są w dni robocze w godzinach 9:00 – 21:00
 3. W celu skorzystania z Usługi, Klient Banku powinien dokonać zgłoszenia poprzez formularz znajdujący się na stronie: https://itomega.pl/pekao.
  1. Po wypełnieniu oraz przesłaniu formularza zgłoszeniowego system zgłoszeń automatycznie wyśle numer zgłoszenia na wskazany w formularzu adres e-mail;
  2. pracownik IT Omega skontaktuje się drogą telefoniczną z Klientem Banku w ciągu maksymalnie czterech godzin od momentu zgłoszenia;
  3. jeżeli zgłoszenie będzie zrobione po godzinie 17.00 może zostać zrealizowane następnego dnia roboczego.
 4. Usługa jest dostępna również pod numerem telefonu 22 472 44 44. W przypadku zgłoszenia dokonanego telefonicznie po uzyskaniu danych identyfikacyjnych pracownik IT Omega wygeneruje indywidualny numer zgłoszenia, który przesłany zostanie na wskazany adres email.
 5. Partner Banku udziela Rabatu na Usługę w wysokości 70% od wartości nominalnej 200 zł brutto za godzinę świadczenia Usługi.
 6. Usługa rozliczana jest kwotą 15 zł brutto za każde rozpoczęte 15 minut wsparcia
 7. Promocja obowiązuje od dnia 31.01.2020 r do odwołania. W okresie obwiązywania Klient Banku może skorzystać z promocji nieograniczoną ilość razy.
 8. Z Usługi wykluczeni są obecni Klienci Partnera Banku, posiadający podpisaną umowę na obsługę informatyczną.

§ 4

Poufność i ochrona danych

 1. Partner Banku zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji poufnych Klienta Banku jakie pozyskał w ramach udzielania Usług informatycznych.
 2. Przez Informację poufną uznaje się każdą informację o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym, finansowym, organizacyjnym i innym, która posiada wartość dla Klienta Banku, a która jest możliwa do zidentyfikowania jako informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa, nie jest powszechnie znana i została oznaczona przez Klienta Banku ujawniającą jako Informacja poufna. Pod pojęciem „Informacja poufna” rozumie się również dane osobowe, do których dostęp może mieć Partner Banku przy wykonywaniu swoich prac. Partner Banku zobowiązuje się do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym.
 3. Informacją poufną mogą być w szczególności dokumenty w tym także: raport, biznes plan, plany handlowe, analizy, opracowania, sprawozdanie finansowe i podatkowe, projekt, wzór, próbka, proces technologiczny, informacje o negocjacjach z klientami i dostawcami, bazy danych, oprogramowanie urządzeń sterowanych programowo i produkty stworzone w ten sposób, a więc między innymi: pliki cyfrowe, wydruki, procedury, algorytmy, receptury, wzory lub usprawnienia, know-how, dowolną ich część bądź frazę, które zostaną przekazane Partnerowi Banku w ramach Usługi informatycznej.
 4. Informacje na temat przetwarzania danych użytkowników strony internetowej https://itomega.pl dostępne są pod adresem https://itomega.pl/polityka-prywatnosci.

§ 5

Płatności za Usługi informatyczne

 1. Po zakończonej Usłudze Partner Banku wystawi fakturę VAT na dane podane w zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym.
 2. Faktura zostanie przekazana do Klienta Banku na adres email podany w zgłoszeniu.
 3. Płatność za Usługę informatyczną odbywa się przelewem bankowym zgodnie z danymi zawartymi na fakturze w terminie 7 dni od daty wystawienia.

§ 6

Reklamacje

 1. Klient Banku może złożyć reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi informatycznej. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od chwili zaistnienia przyczyny reklamacji.
 2. Reklamację należy przesłać przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://itomega.pl/pekao.
 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
  1. w opisie problemu słowo REKLAMACJA
  2. określenie przedmiotu reklamacji
  3. dane identyfikacyjne Klienta Banku – nazwa firmy, adres, NIP.
 4. Partner Banku udziela odpowiedzi na reklamację również w formie e-maila, w terminie 21 dni roboczych od jej wniesienia.
 5. Klient Banku może odwołać się od postanowień zawartych w odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni od jej otrzymania. Złożone odwołanie Partner Banku rozpatruje w przeciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania. Udzielenie odpowiedzi na odwołanie wyczerpuje drogę postępowania reklamacyjnego.

§ 7

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2020r.